તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના કન્વર્ટિબલ માર્ક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના કન્વર્ટિબલ માર્ક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના કન્વર્ટિબલ માર્ક (કેએમ - KM) બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક કન્વર્ટિબલ માર્ક (ફેનિંગા તરીકે પણ ઓળખાય છે) 100 ફેનિંગ સમાન છે. સિક્કા 1, 2, 5 કેએમ અને 5, 10, 20 અને 50 ફેનિંગમાં બહાર પડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100 અને 200 કેએમમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: