તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બોલિવિયાન બોલિવિયાનો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બોલિવિયાન બોલિવિયાનો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બોલિવિયાની બોલિવિયાનો બોલિવિયાનું ચલણ છે. એક બોલિવિયાનો 100 સેન્ટાવો (સેન્ટ) અને 10 બોલિવિયાનો "બોલિવર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સિક્કા 10, 20 અને 50 સેન્ટાવો અને 1, 2 અને 5 બોલિવિયાનો માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100 અને 200 બોલિવિયાનોમાં આવે છે. બોલિવિયાના બધા સિક્કા શબ્દો "લા યુનિયન એસ લા ફુએર્ઝા" ("એકતામાં તાકાત છે") અને "એસ્ટાડો પ્લુરિનાસિઓનલ દ બોલિવિયા" ("બોલિવિયા પ્લુરિનેશનલ રાજ્ય") દર્શાવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: