તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બલ્ગેરિયન લેવ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બલ્ગેરિયન લેવ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બલ્ગેરીયાનું સત્તાવાર ચલણ લેવ છે. એક લેવ 100 સ્ટોટિંકીનું બને છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 સ્ટોટિંકી અને 1 લેવમાં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 લેવમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: