તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ભુતાનના એંગુલ્ત્રમ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ભુતાનના એંગુલ્ત્રમ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ભૂટાનનું ચલણ ભુતાનિઝ એંગુલ્ત્રમ છે. એક એંગુલ્ત્રમ 100 છેર્ટમ બરાબર છે. સિક્કા 5, 10, 20, 25 અને 50 છેર્ટમ તેમજ 1 એંગુલ્ત્રમ આવે છે. બેંકનોટ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 અને 1000 એંગુલ્ત્રમમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: