તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ભારતીય રૂપિયો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ભારતીય રૂપિયો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ભારતીય રૂપિયો ભારતનું મૂળ સત્તાવાર ચલણ છે અને સિક્કાને પૈસા કહેવામાં આવે છે. એક રૂપિયો 100 પૈસા બરાબર છે. ક્યારેક ચલણ નયા (નવા) પૈસા કહેવામાં આવે છે. વર્તમાન ભારતીય રૂપિયાના સિક્કા 10 પૈસા, 20 પૈસા, 25 પૈસા, 50 પૈસા, 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયા અને 5 રૂપિયામાં વપરાશમાં છે. 50 પૈસા સુધીના સિક્કાને 'નાના સિક્કા' અને 1 રૂપિયાના અને તેથી વધુ કિંમતના સિક્કાને 'રૂપિયા સિક્કા' કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય ચલણ નોટ 5, 10, 20, 50, 100, 500 અને 1000

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: