તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બેલીઝ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બેલીઝ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બેલીઝનું સત્તાવાર ચલણ બેલીઝ ડોલર છે. એક બેલીઝ ડોલર 100 બેલીઝ સેન્ટના બને છે. સિક્કા 1 ડોલર તેમજ 1, 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટના આવે છે. નોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 ડોલર બિલ માં બહાર પાડવામાં આવે છે. ક્યારેક 25 સેન્ટનો સિક્કો એક "શિલિંગ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 100 ડોલર બેંકનોટ માટે અનૌપચારિક નામ "બ્લુનોટ" વપરાય છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: