તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બેહરીની દિનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બેહરીની દિનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બેહરીનનું સત્તાવાર ચલણ બેહરીની દિનાર છે. એક દિનારમાં 1000 ફિલ્સનો સમાવેશ થાય છે. સિક્કામાં 5, 10, 25, 50 અને 100 ફિલ્સ અને ½ બેહરીની દિનાર ઉપલબ્ધ છે. બેંકનોટમાં ½, 1, 5, 10 અને 20 બેહરીની દિનાર આવે છે. જો કે, સાઉદી રિયાલ પણ બહેરિન માં સ્વીકારવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: