તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બાર્બાડિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બાર્બાડિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બાર્બાડિયન ડોલર બાર્બાડોસનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક બાર્બાડિયન ડોલર 100 સેન્ટનું બને છે. સિક્કા 1, 5, 10 અને 25 સેન્ટ અને 1 ડોલરમાં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 ડોલર માં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: