તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બાંગ્લાદેશી ટાકા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બાંગ્લાદેશી ટાકા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

બાંગ્લાદેશનું સત્તાવાર ચલણ ટાકા છે. એક ટાકા 100 પોઇશાનું બને છે. સિક્કા 1, 2, અને 5 ટાકા અને 1, 5, 10, 25 અને 50 પોઇશા ના બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 60, 100, 500 અને 1000 ટાકામાં તેમજ કવચિત ઉપયોગમાં 1 ટાકા ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: