તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

અફઘાન અફઘાની →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

અફઘાન અફઘાની

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

અફઘાન અફઘાની યુએસ ડોલર સાથે અફઘાનિસ્તાનનું સત્તાવાર ચલણ છે. અફઘાની સિક્કા 1, 2 અને 5 અફઘાનીમાં ઉપલબ્ધ છે. બેંકનોટ 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 અને 1 અફઘાનીમાં છે. એક અફઘાની 100 પુલ સમાન છે, પરંતુ પુલના કોઈ સિક્કા વ્યવહારમાં નથી.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: