તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

અલ્જેરિયાના દિનાર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

અલ્જેરિયાના દિનાર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

અલ્જેરિયન દિનાર અલજીરિયાનું ચલણ છે. એક અલ્જેરિયન દિનાર જે 100 સેન્ટિમનો બનેલો છે તે લાંબા સમયથી વપરાશમાં નથી. મોટા ભાગના વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા સિક્કા 5, 10, 20 અને 50 દિનાર ના સિક્કા છે. 1, 2 અને 100 દિનારના સિક્કા પણ ઉપલબ્ધ છે. બેંકનોટ 100, 200, 500, 1000 અને 2000 દિનારમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: