તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

અલ્બેનિયન લેક →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

અલ્બેનિયન લેક

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

અલ્બેનિયાનું સત્તાવાર ચલણ લેક છે. એક લેક 100 ક્વિંડાર્કાનો બને છે પરંતુ ક્વિંડાર્કા હવે બહાર પાડવામાં આવતા નથી. વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા સિક્કામાં 1 લેક, 5 લેક, 10 લેક, 20 લેક, 50 લેક અને 100 લેકનો સમાવેશ થાય છે. બેંકનોટ 200 લેક, 500 લેક, 1000 લેક, 2000 લેક અને 5000 લેક માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: