તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

અઝરબૈજાની મનાત →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

અઝરબૈજાની મનાત

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

અઝરબૈજાની મનત અઝરબૈજાનનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક મનત 100 ક્વેપિકનો બનેલો છે. સિક્કા 1, 3, 5, 10, 20 અને 50 ક્વેપિકમાં અને બેંકનોટ 1, 5, 10, 20, 50 અને 100 મનતમાં ઉપલબ્ધ છે. બેંકનોટ અઝરબૈજાનની સ્વતંત્રતા, તેનો વિકાસ અને તેનું યુરોપીયન એકીકરણ નિરૂપણ કરવાની આધુનિક શૈલી પર બનેલી છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: