તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

આર્મેનિયન દ્રામ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

આર્મેનિયન દ્રામ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ડ્રેમ આર્મેનિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ડ્રેમ 100 લ્યુમાનું બને છે. સિક્કા 10, 20, 50, 100, 200 અને 500 ડ્રેમના બહાર પાડવામાં આવે છે અને બેંકનોટ 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 અને 100000 ડ્રેમ માં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: