તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

આઇસલેન્ડિક ક્રોના →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

આઇસલેન્ડિક ક્રોના

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ક્રોના આઇસલેન્ડનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ક્રોના 100 ઔરારનો બનેલો છે, પરંતુ ઔરાર તેની ઓછી કિંમતને કારણે લાંબા સમયથી ઉપયોગમાં નથી. સિક્કા 1, 5, 10, 50 અને 100 ક્રોનર માં બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 500, 1000, 2000, 5000 અને 10000 ક્રોનરમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: