તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મોરેશિયસ રૂપિયો →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મોરેશિયસ રૂપિયો

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મોરેશિયસ રૂપિ મોરિશિયસનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક મોરેશિયસ રુપિ 100 સેન્ટ બરાબર છે. સિક્કા 1, 2, 5, 10 અને 20 મોરેશિયસ રૂપિયામાં બહાર પાડવામાં આવે છે. સેન્ટ સિક્કા વપરાશમાં નથી. બેંકનોટ 25, 50, 100, 200, 500, 1000 અને 2000 મોરેશિયસ રૂપિયામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: