તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઇઝરાયેલી નવા શેકેલ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઇઝરાયેલી નવા શેકેલ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

શેકેલ ઇઝરાયેલનું સત્તાવાર ચલણ છે. આ નવું ઇઝરાયેલી શેકેલ 1980 થી 1985 ના જૂના ઇઝરાયેલી શેકેલના મોટા ફુગાવાને કારણે 1985 માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. 1 શેકેલ 100 અગોરોટ સમાન છે. બેંકનોટ 20, 50, 100 અને 200 શેકેલિમની માત્ર ચાર કિંમતોમાં છાપવામાં આવે છે. બધી બેંક નોટ સમાન કદની હોય છે, પરંતુ તેઓ અલગ કરી શકાય તે માટે અલગ અલગ રંગ અને રચનાની હોય છે. સિક્કા 5, 10 અને 50 એગારોટ, 1 શેકેલ, અને 2, 5 અને 10 શેકેલિમ માં બહાર પાડવામાં આવે છ

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: