તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ઘાના સેડી →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ઘાના સેડી

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ઘાનાનું સત્તાવાર ચલણ ઘાના સેડી છે. એક ઘાના સેડી 100 ઘાના પેસેવાસ બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10, 20 અને 50 પેસેવાસ અને 1 સેડીમાં આવે છે. બેંકનોટ 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 સેડીમાં ઉપલબ્ધ છે. બધી બેંકનોટ ના આગળના ભાગ પર ઘાનાની સ્વતંત્રતા માટે સંઘર્ષમાં આગેવાની લીધી હતી તે છ નામાંકિત ઘાનીઅન (ઘાના ના લોકો) નો સમાવેશ કરતું એક ચિત્ર દર્શાવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: