Chuyển đổi Gren sang Tạ

Có nhiều loại Tạ. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Gren sang Tạ ngắn (Mỹ)

  2. Gren sang Tạ Dài (Anh)

Gren

1/7000 pao; tương đương một troi gren hoặc 64,799 miligam

Tạ

Có hai loại tạ - tạ ngắn và tạ dài. Vui lòng chọn một đơn vị cụ thể hơn.