Chuyển đổi Thìa cà phê sang Mililit

Có nhiều loại Thìa cà phê. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Thìa cà phê Mỹ sang Mililit

  2. Thìa cà phê Anh sang Mililit

  3. Thìa cà phê theo hệ mét sang Mililit

Thìa cà phê

Có sẵn một số loại thìa cà phê khác khau - Mỹ, Anh và hệ mét. Vui lòng chọn một tùy chọn cụ thể hơn.

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít