Chuyển đổi Năm ánh sáng (ly) sang Hải lý

Có nhiều loại Hải lý. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Năm ánh sáng (ly) sang Hải lý Anh

  2. Năm ánh sáng (ly) sang Hải lý Mỹ

  3. Năm ánh sáng (ly) sang Hải lý quốc tế

Năm ánh sáng (ly)

Một năm ánh sáng là khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong một năm. Bởi có nhiều định nghĩa khác nhau về độ dài năm, nên cũng có những giá trị tương ứng hơi khác nhau cho năm ánh sáng. Một năm ánh sáng tương ứng với khoảng 9,461e15 m, 5,879e12 mi, hoặc 63239,7 AU, hoặc 0,3066 pc.

Hải lý