Chuyển đổi Kilômet sang Hải lý

Có nhiều loại Hải lý. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Kilômet sang Hải lý Anh

  2. Kilômet sang Hải lý Mỹ

  3. Kilômet sang Hải lý quốc tế

Kilômet

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.

Hải lý