Chuyển đổi Hải lý sang Kilômet

Có nhiều loại Hải lý. Vui lòng sử dụng biến thích hợp từ danh sách bên dưới.

  1. Hải lý Anh sang Kilômet

  2. Hải lý Mỹ sang Kilômet

  3. Hải lý quốc tế sang Kilômet

Hải lý

Kilômet

Kilômet là đơn vị đo chiều dài của hệ mét tương đương với một nghìn mét

1Km tương đương với 0,6214 dặm.