Kelwin-dan Rymer-a öwrülmesi

Download our Android App

Rymer-dan Kelwin-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kelwin -den Rymer-a göçürmek

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kelwin

Sentigrad ýa-da Selsiý şkalasynyň kesgitlenmeginiň we tejribe maglumatlarynyň esasynda aňryçäk nol - 273.15ºC deň gelýär

 

Kelwin -den Rymer-a göçürmek

°Rø =
(K - 273.15)* 0.52500
+ 7.50
 
 
 

Rymer

Rømer 1701-nji ýylda bu temperatura şkalasyny hödürlän daniýaly astronom Ole Kristensen Rømeriň adyny göterýändir. Bu şkalada duzly suwyň doňýan nokadyny nol diýlip kesgitlenýär. Suwuň gaýnama nokady 60 dereje diýlip bellenendir. Rømer soňra arassa suwuň doňma nokadynyň iki nokadyň arasyndaky ýoluň sekizden biridigini (7,5 dereje töweregi) görüpdir, şonuň üçin ol pesräk berkidilen nokady suwuň 7,5 derejede doňýan nokadyna görä täzeden kesgitläpdir. Farengeýt şkalasyny oýlap tapan Daniel Gabriel Farengeýt Rømeriň dörde köpeltmek arkaly bölümleri köpeldişini we häzirki wagtda Farengeýt şkalasy diýlip bilinýän işini döredişini öwrenipdir.

 

Kelwin-dan Rymer-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kelwin Rymer
0 -135.90°Rø
1 -135.38°Rø
2 -134.85°Rø
3 -134.33°Rø
4 -133.80°Rø
5 -133.28°Rø
6 -132.75°Rø
7 -132.23°Rø
8 -131.70°Rø
9 -131.18°Rø
10 -130.65°Rø
11 -130.13°Rø
12 -129.60°Rø
13 -129.08°Rø
14 -128.55°Rø
15 -128.03°Rø
16 -127.50°Rø
17 -126.98°Rø
18 -126.45°Rø
19 -125.93°Rø
Kelwin Rymer
20 -125.40°Rø
21 -124.88°Rø
22 -124.35°Rø
23 -123.83°Rø
24 -123.30°Rø
25 -122.78°Rø
26 -122.25°Rø
27 -121.73°Rø
28 -121.20°Rø
29 -120.68°Rø
30 -120.15°Rø
31 -119.63°Rø
32 -119.10°Rø
33 -118.58°Rø
34 -118.05°Rø
35 -117.53°Rø
36 -117.00°Rø
37 -116.48°Rø
38 -115.95°Rø
39 -115.43°Rø
Kelwin Rymer
40 -114.90°Rø
41 -114.38°Rø
42 -113.85°Rø
43 -113.33°Rø
44 -112.80°Rø
45 -112.28°Rø
46 -111.75°Rø
47 -111.23°Rø
48 -110.70°Rø
49 -110.18°Rø
50 -109.65°Rø
51 -109.13°Rø
52 -108.60°Rø
53 -108.08°Rø
54 -107.55°Rø
55 -107.03°Rø
56 -106.50°Rø
57 -105.98°Rø
58 -105.45°Rø
59 -104.93°Rø
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi