Farengeýt-dan Nýuton-a öwrülmesi

Bellik sahypasy Nýuton-dan Farengeýt-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Farengeýt -den Nýuton-a göçürmek

ºN =
(℉ - 32)* 0.18333
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Farengeýt

Farengeýt

Farengeýt bolsa termodinamiki temperatura ölçegi bolup, onda suwuň doňýan derejesi 32 dereje Farengeýt (°F) we gaýnaýan nokady 212°F (standart atmosfera basyşynda). Bu ölçeg birligi suwuň gaýnama we doňma derejesiniň arasyny 180 dereje daşda goýýar. Şonuň üçin, Farengeýt ölçeginiň derejesi suwuň doňma we gaýnama nokadynyň interwalynyň 1/180 ölçegidir. Absolýut nol -459.67°F diýlip kesgitlenendir.

1°F temperatura üýtgeşikligi 0.556°C temperatura üýtgeşiklige deňdir.

 

Farengeýt -den Nýuton-a göçürmek

ºN =
(℉ - 32)* 0.18333
 
 
 

Nýuton

Nýuton şkalasy Aýzek Nýuton tarapyndan işlenip taýýarlanypdyr. Ol muny garyň eremegi üçin "ýylylygyň nolunjy derejesi" we suwuň gaýnamagy üçin "ýylylygyň 33-nji derejesi" diýip kesgitläpdir. Onuň şkalasy Selsiý şkalasynyň öňtutary bolup, gollanylýan şol temperaturalar bilen kesgitlenipdir. Şonuň üçin bu şkalanyň birligi bolan Nýuton derejesi 10033 Kelwin öwrülme ýa-da Selsiý derejesine deň bolup, Selsiý şkalasyndaky ýaly birmeňzeş nol derejesi bar.

 

Farengeýt-dan Nýuton-a tablisa
Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Farengeýt Nýuton
0 -5.87ºN
1 -5.68ºN
2 -5.50ºN
3 -5.32ºN
4 -5.13ºN
5 -4.95ºN
6 -4.77ºN
7 -4.58ºN
8 -4.40ºN
9 -4.22ºN
10 -4.03ºN
11 -3.85ºN
12 -3.67ºN
13 -3.48ºN
14 -3.30ºN
15 -3.12ºN
16 -2.93ºN
17 -2.75ºN
18 -2.57ºN
19 -2.38ºN
Farengeýt Nýuton
20 -2.20ºN
21 -2.02ºN
22 -1.83ºN
23 -1.65ºN
24 -1.47ºN
25 -1.28ºN
26 -1.10ºN
27 -0.92ºN
28 -0.73ºN
29 -0.55ºN
30 -0.37ºN
31 -0.18ºN
32 0.00ºN
33 0.18ºN
34 0.37ºN
35 0.55ºN
36 0.73ºN
37 0.92ºN
38 1.10ºN
39 1.28ºN
Farengeýt Nýuton
40 1.47ºN
41 1.65ºN
42 1.83ºN
43 2.02ºN
44 2.20ºN
45 2.38ºN
46 2.57ºN
47 2.75ºN
48 2.93ºN
49 3.12ºN
50 3.30ºN
51 3.48ºN
52 3.67ºN
53 3.85ºN
54 4.03ºN
55 4.22ºN
56 4.40ºN
57 4.58ºN
58 4.77ºN
59 4.95ºN
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt