డెసిమీటర్లు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

డెసిమీటర్లు

పొడవు యొక్క మెట్రిక్ యూనిట్ ఒక మీటర్ యొక్క పదవ భాగానికి సమానం.