கப்பல் துறை சார்ந்த மைல்கள் முதல் கிலோமீட்டர்கள் மாற்றம்

ஒரு வகையான காலன் விட, நிறைய உள்ளன. கீழுள்ள பட்டியலில் இருந்து சரியான மாறுபாட்டைப் பயன்படுத்தவும்

  1. இங்கிலாந்து கப்பல் துறை சார்ந்த மைல்கள் முதல் கிலோமீட்டர்கள்

  2. அமெரிக்க கப்பல் துறை சார்ந்த மைல்கள் முதல் கிலோமீட்டர்கள்

  3. சர்வதேச கப்பல் துறை சார்ந்த மைல்கள் முதல் கிலோமீட்டர்கள்

கப்பல் துறை சார்ந்த மைல்கள்

கிலோமீட்டர்கள்

விளக்கம் :

மெட்ரிக் முறையில் ஒரு கிலோ மீட்டர், ஆயிரம் மீட்டருக்கு சமமான நீளத்தின் அலகு ஆகும்  

1 கி.மீ 0.6214 மைல்களுக்கு சமமாக உள்ளது