Bảng chuyển đổi Quart Mỹ (chất lỏng)

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Quart Mỹ (chất lỏng)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất lỏng) bằng 2 panh hoặc 0,946 lít