చదరపు మైళ్ళు కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

చదరపు మైళ్ళు

ఒక మైలు పొడవు మరియు ఒక మైలు వెడల్పును కలిగి ఉన్న వైశాల్యం యొక్క కొలత 640 ఎకరాల వైశ్యాల్యానికి ఏర్పరస్తుంది