న్యూటన్ కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

న్యూటన్

న్యూటన్ స్కేల్ అనేది ఐజాక్ న్యూటన్ ద్వారా చేయబడింది. ఆయన “ఉష్ణం యొక్క శూన్య డిగ్రీ” ని మంచు కరుగునదిగానూ మరియు “33 డిగ్రీల ఉష్ణాన్ని” మరుగుతున్న నీటి వేడిగానూ నిర్వచించాడు. అతని స్కేల్ సెల్సియస్ స్కేల్ యొక్క ఒక ప్రికర్సర్ గా ఉండి, అదే ఉష్ణోగ్రతా ఉల్లేఖనాలచే నిర్వచించబడింది. అలా, ఈ స్కేల్ యొక్క యూనిట్, న్యూటన్ డిగ్రీ అనేది 10033 కెల్విన్ లేదా డిగ్రీల సెల్సియస్ కు సమానం మరియు సెల్సియస్ స్కేల్ లాగా అదే శూన్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.