యుఎస్ పింట్స్ (ద్రావకం) కన్వర్షన్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

యుఎస్ పింట్స్ (ద్రావకం)

యుఎస్ సామర్థ్య కొలత (ద్రావకాల కొరకు) అనేది 0.473 లీటర్లకు సమానం. యుఎస్ డ్రై పింట్స్ మరియు యుకె పింట్స్ యొక్క వివిధరకాల కొలతలు కూడా ఉన్నాయని గమనించండి.