சென்டிமீட்டர்கள் மாற்ற அட்டவணை

உங்களுக்கு தேவையான மெட்ரிக் மாற்றுவானை கண்டுபிடிக்க தேடுதல் பெட்டியை பயன்படுத்தவும்

சென்டிமீட்டர்கள்

விளக்கம் :

மெட்ரிக் முறையில், சென்டிமீட்டர் நீளத்தின் ஒரு அலகு ஆகும் .ஒரு மீட்டரில் நூற்றுக்கு .சமமாகும்.

1 செ.மீ. 0.39370 அங்குலத்திற்கு சமமாக உள்ளது