વર્ગ સેન્ટિમીટર રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

વર્ગ સેન્ટિમીટર

વિસ્તારનો એક માપ એક મીટર પહોળાઈ થી એક મીટર લંબાઈ સમાન છે.