વર્ગ માઈલ્સ રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

વર્ગ માઈલ્સ 

વિસ્તારનો એક માપ 640 એકરનાનો વિસ્તારમાં બનાવતા એક માઇલ પહોળાઈ થી એક માઇલ લંબાઈ સમાન છે