વર્ગ માઈક્રોમીટર રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

વર્ગ માઈક્રોમીટર

વિસ્તાર નો એક માપ એક માઇક્રોમીટર પહોળાઈ થી એક માઇક્રોમીટર લંબાઈ સમાન છે.