વર્ગ ઈંચ રુપાંતર કોષ્ટક

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

વર્ગ ઈંચ

વિસ્તારનો એક એકમ એક ઇંચથી એક ચોરસ ઇંચ સમાન છે.