కిలోమీటర్స్ కన్వర్షన్ టేబుల్

మీకు కావలసిన మెట్రిక్ కన్వర్టర్ కొరకు సర్చ్ బాక్స్ ను వాడండి

కిలోమీటర్స్

కిలోమీటరు అనేది మెట్రిక్ వ్యవస్థ లో పొడవుయొక్క ఒక యూనిట్ మరియు అది మీటర్లు వెయ్యవవంతుకు సమానం.

1కిమీ అనేది 0.6214 మైళ్ళు కు సమానం.