Kilometra në orë tabela e konvertimit

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kilometra në orë

Kjo është një njësi matjeje e shpejtësisë që zakonisht përdoret në vendet që përdorin sistemin metrik për transportin. Limitet e shpejtësisë në rrugë jepen me kilometra në orë, shkurtimi i të cilës është kno apo km/orë.