ટ્રોય પાઉન્ડ રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ટ્રોય પાઉન્ડ

એપોથેકરી વજન 12 ઔંસ અથવા 373.242 ગ્રામ બરાબર થાય છે