લોન્ગ ટન (યુકે) રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

લોન્ગ ટન (યુકે)

એક લોંગ ટન બ્રિટિશ માપ છે અને 2,240 પાઉન્ડ બરાબર છે. યુએસ "શોર્ટ ટન" સાથે ગેરસમજ નહીં કરતા