શોર્ટ ટન (યુએસ) થી મેટ્રિક ટન (અથવા ટન) રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

મેટ્રિક ટન (અથવા ટન) થી શોર્ટ ટન (યુએસ) (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

શોર્ટ ટન (યુએસ) માંથી મેટ્રિક ટન (અથવા ટન) માં રુપાંતર કરો

t =
US t
 
______
 
 
1.1023
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

શોર્ટ ટન (યુએસ)

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ માપ શોર્ટ ટન તરીકે પણ ઓળખાય છે જે 2,000 પાઉન્ડ બરાબર છે  

 

શોર્ટ ટન (યુએસ) માંથી મેટ્રિક ટન (અથવા ટન) માં રુપાંતર કરો

t =
US t
 
______
 
 
1.1023

 

શોર્ટ ટન (યુએસ) થી મેટ્રિક ટન (અથવા ટન) કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
શોર્ટ ટન (યુએસ) મેટ્રિક ટન (અથવા ટન)
0US t 0.00t
1US t 0.91t
2US t 1.81t
3US t 2.72t
4US t 3.63t
5US t 4.54t
6US t 5.44t
7US t 6.35t
8US t 7.26t
9US t 8.16t
10US t 9.07t
11US t 9.98t
12US t 10.89t
13US t 11.79t
14US t 12.70t
15US t 13.61t
16US t 14.51t
17US t 15.42t
18US t 16.33t
19US t 17.24t
શોર્ટ ટન (યુએસ) મેટ્રિક ટન (અથવા ટન)
20US t 18.14t
21US t 19.05t
22US t 19.96t
23US t 20.87t
24US t 21.77t
25US t 22.68t
26US t 23.59t
27US t 24.49t
28US t 25.40t
29US t 26.31t
30US t 27.22t
31US t 28.12t
32US t 29.03t
33US t 29.94t
34US t 30.84t
35US t 31.75t
36US t 32.66t
37US t 33.57t
38US t 34.47t
39US t 35.38t
શોર્ટ ટન (યુએસ) મેટ્રિક ટન (અથવા ટન)
40US t 36.29t
41US t 37.19t
42US t 38.10t
43US t 39.01t
44US t 39.92t
45US t 40.82t
46US t 41.73t
47US t 42.64t
48US t 43.54t
49US t 44.45t
50US t 45.36t
51US t 46.27t
52US t 47.17t
53US t 48.08t
54US t 48.99t
55US t 49.90t
56US t 50.80t
57US t 51.71t
58US t 52.62t
59US t 53.52t
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ વજન તાપમાન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ