ફેરનહીટ થી રોમર રૂપાંતર

બુકમાર્ક કરેલ પૃષ્ઠ રોમર થી ફેરનહીટ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

ફેરનહીટ માંથી રોમર માં રુપાંતર કરો

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો
વધુ માહિતી: ફેરનહીટ

ફેરનહીટ

ફેરનહીટ એક ઉષ્માગતિ ઉષ્ણતામાન માપ છે, જ્યાં પાણીનું ઠંડું બિંદુ 32 ડીગ્રી ફેરનહીટ (° ફે) અને ઉત્કલન બિંદુ 212 ° F (પ્રમાણીત વાતાવરણીય દબાણ પર) હોય છે. આ ઉત્કલન અને ઠંડું બિંદુ બન્નેને એકબીજાથી બરાબર 180 ડિગ્રી દુર રાખે છે. તેથી, ફેરનહીટ માપ પર એક ડિગ્રી થીજબિંદુ અને પાણીના ઉત્કલન બિંદુ વચ્ચે અંતરાલ 1/180 છે. નિરપેક્ષ શૂન્ય -459.67 ° F તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે.

1° F તાપમાનનો તફાવત 0.556 ° C તાપમાનના તફાવત ની સમક

 

ફેરનહીટ માંથી રોમર માં રુપાંતર કરો

°Rø =
(℉ - 32)* 0.29167
+ 7.50
 
 
 

રોમર

રોમર એ ડેનિશ ખગોળશાસ્ત્રી ઓલે ક્રિસ્ટેનસેન રોમરના નામ પરથી આવેલ એક ઉષ્ણતામાન માપ છે જેનું તેમણે 1701 માં તે સૂચન કર્યું હતું. આ માપમાં, શૂન્યનો શરૂઆતમાં થીજબિંદુ બ્રાઇન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 60 ડિગ્રી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું હતું. રોમરે પછી જોયું કે, શુદ્ધ પાણીનું ઠંડું બિંદુ આ બે પોઈન્ટ વચ્ચે આશરે એકનો આઠમો ભાગ (લગભગ 7.5 ડિગ્રી) હતું,  તેથી તેઓએ ચોક્કસપણે 7.5 ડિગ્રીને પાણીનું થીજબિંદુ હોઇ નીચલા નિશ્ચિત બિંદુ તરીકે પુનઃવ્યાખ્યાયિત કર્યું. ફેરનહીટ માપના શોધક ડેનિઅલ ગેબ્રિઅલ ફેરનહીટ રોમરના કામ પરથી શીખ્યા અને ચારના એક ગુણક દ્વારા વિભાગોની સંખ્યા વધારી અને હવે ફેરનહીટ માપ તરીકે ઓળખાય છે તેની સ્થાપના કરી.

 

ફેરનહીટ થી રોમર કોષ્ટક
Start
Increments
Accuracy
Format
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
ફેરનહીટ રોમર
0 -1.83°Rø
1 -1.54°Rø
2 -1.25°Rø
3 -0.96°Rø
4 -0.67°Rø
5 -0.38°Rø
6 -0.08°Rø
7 0.21°Rø
8 0.50°Rø
9 0.79°Rø
10 1.08°Rø
11 1.38°Rø
12 1.67°Rø
13 1.96°Rø
14 2.25°Rø
15 2.54°Rø
16 2.83°Rø
17 3.12°Rø
18 3.42°Rø
19 3.71°Rø
ફેરનહીટ રોમર
20 4.00°Rø
21 4.29°Rø
22 4.58°Rø
23 4.88°Rø
24 5.17°Rø
25 5.46°Rø
26 5.75°Rø
27 6.04°Rø
28 6.33°Rø
29 6.62°Rø
30 6.92°Rø
31 7.21°Rø
32 7.50°Rø
33 7.79°Rø
34 8.08°Rø
35 8.38°Rø
36 8.67°Rø
37 8.96°Rø
38 9.25°Rø
39 9.54°Rø
ફેરનહીટ રોમર
40 9.83°Rø
41 10.12°Rø
42 10.42°Rø
43 10.71°Rø
44 11.00°Rø
45 11.29°Rø
46 11.58°Rø
47 11.88°Rø
48 12.17°Rø
49 12.46°Rø
50 12.75°Rø
51 13.04°Rø
52 13.33°Rø
53 13.62°Rø
54 13.92°Rø
55 14.21°Rø
56 14.50°Rø
57 14.79°Rø
58 15.08°Rø
59 15.38°Rø
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય