ન્યૂટન રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ન્યૂટન

ધ ન્યૂટન માપની શોધ આઇઝેક ન્યૂટન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમણે "ગરમી ની શુન્ય ડિગ્રી" ને બરફના ગલન અને "ગરમીની 33 ડિગ્રી" ને ઉકળતા પાણી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે. તેમના માપ આમ સેલ્સિયસ માપ, ને પુરોગામી છે, જે સમાન તાપમાન સંદર્ભો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલ છે. આમ આ માપ એકમ, ન્યૂટન ડિગ્રી, બરાબર <એસયુપી(sup)>100⁄<એસયુબી(sub)>33 કેલ્વિન રુપાંતર અથવા ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને આ સેલ્સિયસ માપની જેમ જ શૂન્ય છે.