માઈક્રોમીટર થી માઈક્રોન્સ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

માઈક્રોન્સ થી માઈક્રોમીટર (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

માઈક્રોમીટર માંથી માઈક્રોન્સ માં રુપાંતર કરો

µ =
µm
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

 

માઈક્રોમીટર માંથી માઈક્રોન્સ માં રુપાંતર કરો

µ =
µm
 
 
 

માઈક્રોન્સ

એક મીટરનો 1/1000000મો ભાગ. એક માઇક્રોમીટર તરીકે પણ ઓળખાય છે

 

માઈક્રોમીટર થી માઈક્રોન્સ કોષ્ટક

Start
Increments
Accuracy
Format
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
માઈક્રોમીટર માઈક્રોન્સ
0µm 0.00µ
1µm 1.00µ
2µm 2.00µ
3µm 3.00µ
4µm 4.00µ
5µm 5.00µ
6µm 6.00µ
7µm 7.00µ
8µm 8.00µ
9µm 9.00µ
10µm 10.00µ
11µm 11.00µ
12µm 12.00µ
13µm 13.00µ
14µm 14.00µ
15µm 15.00µ
16µm 16.00µ
17µm 17.00µ
18µm 18.00µ
19µm 19.00µ
માઈક્રોમીટર માઈક્રોન્સ
20µm 20.00µ
21µm 21.00µ
22µm 22.00µ
23µm 23.00µ
24µm 24.00µ
25µm 25.00µ
26µm 26.00µ
27µm 27.00µ
28µm 28.00µ
29µm 29.00µ
30µm 30.00µ
31µm 31.00µ
32µm 32.00µ
33µm 33.00µ
34µm 34.00µ
35µm 35.00µ
36µm 36.00µ
37µm 37.00µ
38µm 38.00µ
39µm 39.00µ
માઈક્રોમીટર માઈક્રોન્સ
40µm 40.00µ
41µm 41.00µ
42µm 42.00µ
43µm 43.00µ
44µm 44.00µ
45µm 45.00µ
46µm 46.00µ
47µm 47.00µ
48µm 48.00µ
49µm 49.00µ
50µm 50.00µ
51µm 51.00µ
52µm 52.00µ
53µm 53.00µ
54µm 54.00µ
55µm 55.00µ
56µm 56.00µ
57µm 57.00µ
58µm 58.00µ
59µm 59.00µ
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ