કિલોમીટર રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

કિલોમીટર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: શુક્ર  23 ફેબ્રુઆરી 2018

કિલોમીટર

સંક્ષિપ્ત/નિશાની:

(નો) એકમ:

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વ્યાખ્યા:

કિલોમીટર મેટ્રિક સિસ્ટમમાં લંબાઈનો એકમ છે એક હજારમીટર સમકક્ષ છે.

1કિમી બરાબર 0.6214 માઇલછે.

મુળ:

મેટ્રિક, અથવા દશાંશ, વજન અને માપની પધ્ધ્તિને 1795 માં ફ્રાન્સ માં માન્ય કરવામાં આવી હતી. લંબાઈ માપન માટે આધાર તરીકે મીટરની મદદથી, પધ્ધતિ હવે, કેટલાક નોંધપાત્ર અપવાદો સાથે સત્તાવાર રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં વપરાય છે.

સામાન્ય સંદર્ભો:

વપરાશ સંદર્ભ:

કિલોમીટરનો ઉપયોગ સૌથી સામાન્ય રીતે આપેલ સ્થાનની મુસાફરીમાં બાકી અંતર દર્શાવવા માટે માર્ગ ચિહ્નો માટે થાય છે. તે (પૃથ્વીની સપાટી પર) એક સીધી લીટી માં બે સ્થળો વચ્ચે અંતરના વર્ણન માટે પણ સૌથી વધુ લોકપ્રિય એકમ છે.

ઘટક એકમો:

ગુણાંક: