દરિયાઈ માઇલ થી કિલોમીટર રૂપાંતર

દરિયાઈ માઇલ ના એક કરતાં વધુ પ્રકાર હોય છે. નીચેની યાદીમાંથી યોગ્ય પ્રકાર નો ઉપયોગ કરો.

  1. યુકે નોટિકલ માઇલ થી કિલોમીટર

  2. US નોટિકલ માઈલ થી કિલોમીટર

  3. આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ થી કિલોમીટર

દરિયાઈ માઇલ

કિલોમીટર

કિલોમીટર મેટ્રિક સિસ્ટમમાં લંબાઈનો એકમ છે એક હજારમીટર સમકક્ષ છે.

1કિમી બરાબર 0.6214 માઇલછે.