ચેઇન થી માઈલ્સ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

માઈલ્સ થી ચેઇન (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

ચેઇન માંથી માઈલ્સ માં રુપાંતર કરો

mi =
ch * 0.012500
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

ચેઇન

લંબાઈનો એકમ 66 ફૂટ સમાન, ખાસ કરીને યુએસ (US) જાહેર જમીન સર્વેમાં વપરાય છે. મૂળ માપનું સાધન (ગન્ટરની સાંકળ), 100 લોખંડ કડીઓ દરેક 7.92 ઇંચ લાંબી કડીનો સમાવેશ કરતી એક સાંકળ હતી. 1900 ની આસપાસ સ્ટીલ-રિબન ટેપ સાંકળોને સ્થાને શરૂ કર્યું, પરંતુ સર્વે ટેપ હજુ પણ ઘણી વાર "સાંકળો" કહેવામાં આવે છે અને ટેપ સાથે માપવા ઘણી વખત "સાંકળ" કહેવાય છે. 10 ચોરસ સાંકળો બરાબર 1 એકર થાય છે તેથી આ સાંકળ આકારણી સર્વેક્ષણો માટે એક અનુકૂળ એકમ છે.

 

ચેઇન માંથી માઈલ્સ માં રુપાંતર કરો

mi =
ch * 0.012500
 
 
 

માઈલ્સ

લંબાઈનો એક એકમ 1760 યાર્ડને સમાન છે

 

ચેઇન થી માઈલ્સ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
ચેઇન માઈલ્સ
0ch 0.00mi
1ch 0.01mi
2ch 0.03mi
3ch 0.04mi
4ch 0.05mi
5ch 0.06mi
6ch 0.08mi
7ch 0.09mi
8ch 0.10mi
9ch 0.11mi
10ch 0.13mi
11ch 0.14mi
12ch 0.15mi
13ch 0.16mi
14ch 0.18mi
15ch 0.19mi
16ch 0.20mi
17ch 0.21mi
18ch 0.23mi
19ch 0.24mi
ચેઇન માઈલ્સ
20ch 0.25mi
21ch 0.26mi
22ch 0.28mi
23ch 0.29mi
24ch 0.30mi
25ch 0.31mi
26ch 0.33mi
27ch 0.34mi
28ch 0.35mi
29ch 0.36mi
30ch 0.38mi
31ch 0.39mi
32ch 0.40mi
33ch 0.41mi
34ch 0.43mi
35ch 0.44mi
36ch 0.45mi
37ch 0.46mi
38ch 0.48mi
39ch 0.49mi
ચેઇન માઈલ્સ
40ch 0.50mi
41ch 0.51mi
42ch 0.53mi
43ch 0.54mi
44ch 0.55mi
45ch 0.56mi
46ch 0.58mi
47ch 0.59mi
48ch 0.60mi
49ch 0.61mi
50ch 0.63mi
51ch 0.64mi
52ch 0.65mi
53ch 0.66mi
54ch 0.68mi
55ch 0.69mi
56ch 0.70mi
57ch 0.71mi
58ch 0.73mi
59ch 0.74mi
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ