આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ થી US લિગ્સ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

US લિગ્સ થી આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ માંથી US લિગ્સ માં રુપાંતર કરો

US lea =
nmi * 0.38359
 
 
 
કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ

દરિયાઇ સંશોધક લંબાઈનો એક એકમ જે એક ગોળા પર એક મોટા વર્તુળ આર્કની એક મિનિટ સમાન તેનો ઉપયોગ કરતા. એક આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઇલ 1,852 મીટર અથવા 1.151 કાનુની માઇલને સમકક્ષ છે. કૃપા કરી નોંધ લો કે આ એક યુકે દરિયાઈ માઇલથી અલગ છે.

 

આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ માંથી US લિગ્સ માં રુપાંતર કરો

US lea =
nmi * 0.38359
 
 
 

US લિગ્સ

અંતરનો એક એકમ 3.0 કાનૂન માઇલ (4.8 કિલોમીટર) સમાન છે. નોંધોકે ત્યાં દરિયાઈ લીગ પણ છે,  યુકે લીગ અને યુકે નોટિકલ લીગ, બધા અલગ છે.

 

આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ થી US લિગ્સ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ US લિગ્સ
0nmi 0.00US lea
1nmi 0.38US lea
2nmi 0.77US lea
3nmi 1.15US lea
4nmi 1.53US lea
5nmi 1.92US lea
6nmi 2.30US lea
7nmi 2.69US lea
8nmi 3.07US lea
9nmi 3.45US lea
10nmi 3.84US lea
11nmi 4.22US lea
12nmi 4.60US lea
13nmi 4.99US lea
14nmi 5.37US lea
15nmi 5.75US lea
16nmi 6.14US lea
17nmi 6.52US lea
18nmi 6.90US lea
19nmi 7.29US lea
આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ US લિગ્સ
20nmi 7.67US lea
21nmi 8.06US lea
22nmi 8.44US lea
23nmi 8.82US lea
24nmi 9.21US lea
25nmi 9.59US lea
26nmi 9.97US lea
27nmi 10.36US lea
28nmi 10.74US lea
29nmi 11.12US lea
30nmi 11.51US lea
31nmi 11.89US lea
32nmi 12.27US lea
33nmi 12.66US lea
34nmi 13.04US lea
35nmi 13.43US lea
36nmi 13.81US lea
37nmi 14.19US lea
38nmi 14.58US lea
39nmi 14.96US lea
આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ માઈલ્સ US લિગ્સ
40nmi 15.34US lea
41nmi 15.73US lea
42nmi 16.11US lea
43nmi 16.49US lea
44nmi 16.88US lea
45nmi 17.26US lea
46nmi 17.65US lea
47nmi 18.03US lea
48nmi 18.41US lea
49nmi 18.80US lea
50nmi 19.18US lea
51nmi 19.56US lea
52nmi 19.95US lea
53nmi 20.33US lea
54nmi 20.71US lea
55nmi 21.10US lea
56nmi 21.48US lea
57nmi 21.86US lea
58nmi 22.25US lea
59nmi 22.63US lea
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ લંબાઈ તાપમાન વજન ક્ષેત્રફળ ઘનફળ ઝડપ સમય ચલણ