મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થી ફુટ પ્રતિ મિનીટ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

ફુટ પ્રતિ મિનીટ થી મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માંથી ફુટ પ્રતિ મિનીટ માં રુપાંતર કરો

કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ

ઝડપ અને વેગ નો એસઆઈ(SI) માપ. આ એક સેકન્ડ સમયમાં પ્રવાસ કરેલ મીટરની સંખ્યા છે. આ સાથેનો પ્રવેગક એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ પ્રતિ સેકન્ડ (મી/સે²) છે.

 

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માંથી ફુટ પ્રતિ મિનીટ માં રુપાંતર કરો

 

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થી ફુટ પ્રતિ મિનીટ કોષ્ટક

Start
Increments
Accuracy
Format
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ફુટ પ્રતિ મિનીટ
0m/s 0.00ft/min
1m/s 196.85ft/min
2m/s 393.70ft/min
3m/s 590.55ft/min
4m/s 787.40ft/min
5m/s 984.25ft/min
6m/s 1181.10ft/min
7m/s 1377.95ft/min
8m/s 1574.80ft/min
9m/s 1771.65ft/min
10m/s 1968.50ft/min
11m/s 2165.35ft/min
12m/s 2362.20ft/min
13m/s 2559.06ft/min
14m/s 2755.91ft/min
15m/s 2952.76ft/min
16m/s 3149.61ft/min
17m/s 3346.46ft/min
18m/s 3543.31ft/min
19m/s 3740.16ft/min
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ફુટ પ્રતિ મિનીટ
20m/s 3937.01ft/min
21m/s 4133.86ft/min
22m/s 4330.71ft/min
23m/s 4527.56ft/min
24m/s 4724.41ft/min
25m/s 4921.26ft/min
26m/s 5118.11ft/min
27m/s 5314.96ft/min
28m/s 5511.81ft/min
29m/s 5708.66ft/min
30m/s 5905.51ft/min
31m/s 6102.36ft/min
32m/s 6299.21ft/min
33m/s 6496.06ft/min
34m/s 6692.91ft/min
35m/s 6889.76ft/min
36m/s 7086.61ft/min
37m/s 7283.46ft/min
38m/s 7480.31ft/min
39m/s 7677.17ft/min
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ફુટ પ્રતિ મિનીટ
40m/s 7874.02ft/min
41m/s 8070.87ft/min
42m/s 8267.72ft/min
43m/s 8464.57ft/min
44m/s 8661.42ft/min
45m/s 8858.27ft/min
46m/s 9055.12ft/min
47m/s 9251.97ft/min
48m/s 9448.82ft/min
49m/s 9645.67ft/min
50m/s 9842.52ft/min
51m/s 10039.37ft/min
52m/s 10236.22ft/min
53m/s 10433.07ft/min
54m/s 10629.92ft/min
55m/s 10826.77ft/min
56m/s 11023.62ft/min
57m/s 11220.47ft/min
58m/s 11417.32ft/min
59m/s 11614.17ft/min
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઝડપ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ સમય ચલણ