મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થી ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ રૂપાંતર

અમારી Android એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ થી મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (સ્વેપ એકમો)

બંધારણ 
ચોકસાઈ

નોંધ: અપૂર્ણાંક પરિણામો નજીકના 1/64 દશાંશમાં હોય છે. વધુ ચોક્કસ જવાબ માટે પરિણામ ઉપર વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

નોંધ: પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો પરથી મહત્વપૂર્ણ આધારના જરૂરી નંબર પસંદ કરીને તમે આ જવાબની ચોકસાઈ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો.

નોંધ: શુદ્ધ દશાંશ પરિણામ માટે પરિણામ ઉપરના વિકલ્પો માંથી 'દશાંશ' પસંદ કરો.

સૂત્ર બતાવો 

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માંથી ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ માં રુપાંતર કરો

કામ બતાવો 
ઘાતાંકીય બંધારણમાં માં પરિણામ બતાવો

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ

ઝડપ અને વેગ નો એસઆઈ(SI) માપ. આ એક સેકન્ડ સમયમાં પ્રવાસ કરેલ મીટરની સંખ્યા છે. આ સાથેનો પ્રવેગક એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ પ્રતિ સેકન્ડ (મી/સે²) છે.

 

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ માંથી ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ માં રુપાંતર કરો

 

મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થી ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ કોષ્ટક

શરૂઆત
વધારા
ચોક્કસાઈ
ફોર્મેટ
કોષ્ટક છાપો
< નાની કિંમતો મોટી કિંમતો >
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ
0m/s 0.00in/s
1m/s 39.37in/s
2m/s 78.74in/s
3m/s 118.11in/s
4m/s 157.48in/s
5m/s 196.85in/s
6m/s 236.22in/s
7m/s 275.59in/s
8m/s 314.96in/s
9m/s 354.33in/s
10m/s 393.70in/s
11m/s 433.07in/s
12m/s 472.44in/s
13m/s 511.81in/s
14m/s 551.18in/s
15m/s 590.55in/s
16m/s 629.92in/s
17m/s 669.29in/s
18m/s 708.66in/s
19m/s 748.03in/s
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ
20m/s 787.40in/s
21m/s 826.77in/s
22m/s 866.14in/s
23m/s 905.51in/s
24m/s 944.88in/s
25m/s 984.25in/s
26m/s 1023.62in/s
27m/s 1062.99in/s
28m/s 1102.36in/s
29m/s 1141.73in/s
30m/s 1181.10in/s
31m/s 1220.47in/s
32m/s 1259.84in/s
33m/s 1299.21in/s
34m/s 1338.58in/s
35m/s 1377.95in/s
36m/s 1417.32in/s
37m/s 1456.69in/s
38m/s 1496.06in/s
39m/s 1535.43in/s
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઇંચ પ્રતિ સેકન્ડ
40m/s 1574.80in/s
41m/s 1614.17in/s
42m/s 1653.54in/s
43m/s 1692.91in/s
44m/s 1732.28in/s
45m/s 1771.65in/s
46m/s 1811.02in/s
47m/s 1850.39in/s
48m/s 1889.76in/s
49m/s 1929.13in/s
50m/s 1968.50in/s
51m/s 2007.87in/s
52m/s 2047.24in/s
53m/s 2086.61in/s
54m/s 2125.98in/s
55m/s 2165.35in/s
56m/s 2204.72in/s
57m/s 2244.09in/s
58m/s 2283.46in/s
59m/s 2322.83in/s
મેટ્રિક રૂપાંતર કોષ્ટક મોબાઇલ ફોન રુપાંતર કરનાર એપ ઝડપ તાપમાન વજન લંબાઈ ક્ષેત્રફળ ઘનફળ સમય ચલણ